Klauzula informacyjna w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych „RODO”

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Wobec powyższego, wdrożyliśmy rozwiązania techniczne i organizacyjne mające w odpowiedni sposób chronić Państwa dane osobowe, a nadto w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ww. przepisów, i podajemy do Państwa widomości podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w tym zakresie praw:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U Margo Małgorzata Gołębska-Marcinkiewicz dalej zwane administratorem.

Adres siedziby administratora: ul Wygoda 78, 32-700 Bochnia

Adres do doręczeń korespondencji: ul Wygoda 78, 32-700 Bochnia

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy handlowej zawartej z Panem/Panią.

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane w okresie, w którym pozostają Państwo stroną umowy administratora, do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

Obowiązek udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi danych wynika

z obowiązujących przepisów prawa, wobec czego w okresie wskazanym powyżej Administrator może nie spełnić skierowanego do niego przysługującego Pani/Panu prawa żądania usunięcia Państwa danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Przez okres w którym Państwa dane są przez Administratora danych przetwarzane przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania,

przeniesienia danych do innego administratora,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przez Administratora danych profilowane, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie podmiotom:

realizującym  usługi/dostawy niezbędne lub użyteczne dla zapewnienia prawidłowego realizowania umowy handlowej, w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie spedycji i transportu, IT, usługi księgowe, prawne itp.

podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.

Wnioski, zapytania lub informacje związane z ochroną danych osobowych możecie Państwo kierować bezpośrednio do Administratora na adres korespondencji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@planetakawy.pl

Mielimy kawę w różnym stopniu na życzenie klienta

right Banner