Polityka prywatności sklepu internetowego planetakawy.pl

Informacje ogólne.

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym planetakawy.pl (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Gołębska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Gołębska - Marcinkiewicz P.H.U "MARGO", wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Wygoda 78, 32-700 Bochnia, NIP: 8681585737, REGON: 120390525. 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce. Dostęp do danych osobowych ma Administrator oraz upoważnieni pracownicy lub współpracownicy. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszego serwisu możesz pobierać prezentowane w nim materiały wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez pisemnego upoważnienia udzielonego przez administratora nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów i zdjęć.

Dane osobowe. 

Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy handlowej. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres, w którym pozostają Państwo stroną umowy, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. W okresie wskazanym powyżej Administrator może nie spełnić skierowanego do niego przysługującego Pani/Panu prawa żądania usunięcia Państwa danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe np. zawarcie umowy sprzedaży, świadczenie usług, w tym np. wystawienie faktury, ustalenia miejsca odbioru / dostawy itp. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Przez okres w którym Państwa dane są przez Administratora przetwarzane przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przez Administratora danych profilowane, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, w tym także realizującym usługi dostawy zamówienia, płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj. m.in.:

Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 525-00-07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 779-23-08-495, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Operatorowi systemu płatności on-line firmie Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000289372 o kapitale zakładowym 506.500 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5252406419, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Paypal Polska, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Więcej informacji na temat Administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zakładce klauzula RODO oraz kontakt.

W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

Mielimy kawę w różnym stopniu na życzenie klienta

right Banner